ศอ.บต. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

     ศอ.บต. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้Read More…