เกี่ยวกับสถานี

นโยการจัดตั้งสถานีวิทยุ ตชด.43

สถานีวิทยุกระกระจายเสียง ตชด.104 จัดตั้งเมื่อ 2527 เพื่อวัตถุประสงค์ ในการประชาสัมพันธ์ ข่าว สาร ข่าวบริการ จาก สนง.ตำรวจ