คลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565)

ข่าวทั่วไป แจ้งเตือนภัย

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 8 (64/๒๕65)

เรื่อง คลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก

(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565)

หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้
ชายฝั่งประเทศมาเลเซีย และภาคใต้ตอนล่างในระยะต่อไป ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศ
เย็นกําลังแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกําลังแรงขึ้น ทําให้ในช่วงวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน
ตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

ถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่ง

สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกําลังแรง โดยทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งระมัดระวังคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง
ส่วนชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565
จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด

ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น.

(นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

สําเนาถูกต้อง

สอบถามสภาพอากาศ
โทร 074-311-760
โทรสาร 074-311-065
e-mail: s48568@metnet.tmd.go.th

(นายสมภพ วิสุทธิศิริ)
ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ