ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 2 มีนาคม 2565 |  3,473

ข่าวทั่วไป

 สงขลา | กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 2 มีนาคม 2565 |  3,473

สงขลา | กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565 ว่าจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-14 กุมภาพันธ์ 2565 มีรายงานพบผู้ป่วย 565 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ กลุ่มเด็กแรกเกิด – 4 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-14 ปี และกลุ่มอายุ 15-24 ปี ส่วนในรายงาน 506 กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ อายุ 1 ปี รองลงมา อายุ 15-24 ปี และ อายุ 25-34 ปี

สำหรับการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ประชาชนจึงควรดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และโรคโควิด -19 โดยการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หลีกเลี่ยงการเอามือเข้าปาก หรือขยี้ตา ไม่ใช้ของส่วนตัวรวมกับคนอื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลีกเลี่ยงคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยและเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งการฉีดวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้

ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้ว ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสคนละชนิดกัน ประชาชนควรได้รับวัคซีนทั้ง 2 ตัวและให้ฉีดห่างกัน 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดโรคปอดบวม ทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของโรคและลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยลงได้

Cr. = https://www.hatyaifocus.com/