หาดใหญ่ | มาตรการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเดินทางผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ข่าวทั่วไป
หาดใหญ่ |  มาตรการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเดินทางผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันนี้ (25/12/64) เทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเดินทางผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดสงขลา ในคราวประขุมฯ เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีมติปรับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร
สำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลาได้ปรับระดับเป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 

โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สำหรับการเดินทางผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและมีคำสั่งดังต่อไปนี้ แทน
1. ผู้ที่จะเดินทางเข้า –  ออก จังหวัดสงขลา ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ ตามที่ทางราชการกำหนด ไม่น้อยกว่า 14 วัน
– หรือมีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

– หรือเป็นผู้ที่มีเอกสารรับรองว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อมาไม่เกิน 90 วัน มีเอกสารรับรองว่าครบกำหนดการกักกันตัวตามเกณฑ์ที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนดแต่ทั้งนี้ต้องเดินทางภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่วันที่พ้นจากการกักกันตัว

2. ให้ทุกสายการบินส่งตารางบิน รายชื่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้โดยสารทุกเที่ยวบินให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

3. ต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (DMHTTA) คือการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างานหรือเข้าร่วมกิจกรรม การตรวจอาการโรค และ ใช้แอปพลิเคชันที่กำหนด

4. ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)