รับฟังความคิดเห็น การสร้างทางต่างระดับแยกคูหา 22 ธ.ค.63 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบได้ว่าจ้างกลุ่ม บริษัท ที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธาราไลน์ จำกัด ให้ดำเนินงานโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 506 (แยกคูหา)

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวกรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการตลอดจนส่วนงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของโครงการ

พร้อมทั้งได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับงานศึกษาอันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานจึงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.30 น. -12.00 น.  น. ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการโดยเฉพาะความเป็นมาของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับพื้นที่ศึกษาโครงการรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมการดำเนินงาน

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนแผนการดำเนินงานในขั้นต่อไปเพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นให้มากที่สุดดังนั้นกรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป