ตชด.๔๓ ฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุดรณรงค์ฯ  กก.ตชด.๔๓ สงขลา  จัดกิจกรรมฝึกอบรม นักศึกษา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ.สงขลา  เมื่อ  วันที่ ๑๖-๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ  สถาบัน กศน.ภาคใต้ อ.เมือง  จ.สงขลา มีผู้เจ้ารับการอบรม   ๗๐  คน