กกต. และคณะ ลงพื้นที่สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

ข่าวทั่วไป

วันนี้ (22 ต.ค. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุริยมงคล เลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ และนายสมดี คชายั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายท้องถิ่นประจำกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 16 อำเภอจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 จะเป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมกาการเลือกตั้งขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ 1. วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพระมีการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการ ซึ่งกระทบต่อรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการปรับปรุงรายชื่อเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อน คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวได้ ประกอบกับสำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้งจะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความเห็นชอบแล้ว ในระหว่างวันที่ 20- 21 ตุลาคม 2563

และ 2. วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งประกาศให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้อยู่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง (วันที่ 26 ตุลาคม 2563) เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นอกจากนี้ได้มีการพูดคุย ชี้แจงในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง, วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง, การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาเลือกตั้ง, การบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม, การดำเนินการตามมาตรา 55 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562, การบริหารจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ เป็นต้น

ขอบคุณที่มา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด ข่าว ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา