สภากาชาดไทย จัดอบรมโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ ภายใต้หลักสูตร “การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ”

ข่าวทั่วไป

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดอบรมโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ ภายใต้หลักสูตร “การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ” มุ่งหวังให้คนพิการมีความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมวันนี้ (20 ต.ค. 63)

ที่ห้องประชุมโรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ ภายใต้หลักสูตร “การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ” เพื่อให้คนพิการมีความรู้และทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพ และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อได้เข้าถึงบริการความรู้ด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของสภากาชาดไทยและประเทศชาติในการพัฒนาและส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้และผู้ที่ด้อยโอกาส

โดยมีนางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและ หน่วยงานต่างๆ ให้มีการจ้างงานในคนพิการโดยออก พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 สภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินงาน ตามหลักมนุษยธรรมและหลักการกาชาดสากล ได้เล็งเห็น ความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสและยากไร้ จึงได้สนับสนุน นโยบายดังกล่าว โดยรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของสภากาชาดไทยทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 951 คน รวมถึงให้ความสำคัญของการส่งเสริม สุขภาพคนพิการเหล่านั้นด้วย

ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส จึงจัดทำโครงการ “กาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ” ให้กับคนพิการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคนพิการที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 2 รุ่นๆละ 30 คน ประกอบด้วย พื้นที่ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สิงห์บุรี และพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และนครศรีธรรมราช รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน

ขอบคุณที่มาข่าว

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา