ยามศึกเรารบ ยามสงบ ตชด.43 สงขลา ฝึกเตรียมความพร้อม

ข่าวสารทางราชการ

 เมื่อ  13  ส.ค.63 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.พหล  เกตุแก้ว  รอง  ผบก.ตชด.ภาค 4 พร้อมด้วย พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต  รอง  ผกก.ตชด.43  และคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อม  การจัดการฝึกและประกวดฝึกเพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ  ประจำปี 2563 ในส่วนของ  บก.ตชด.ภาค 4  ได้เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมในการพิจารณาคัดเลือกกองร้อยชนะเลิศประกวดฝึก ของ บช.ตชด.ประจำปี 2563   ณ ร้อย  ตชด.437 ต.สะเดา  อ.สะเดา  จว.สงขลา   มี  พ.ต.ต.สุริวงค์  สมทรง  ผบ.ร้อย  ตชด.437 พร้อมข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ โดยได้ชมการสาธิตท่าฝึกต่างๆ  ดังนี้

       1 บุคคลท่ามือเปล่า

       2 บุคคลแถวชิด

       3 บุคคลท่าประกอบอาวุธ

       4 บุคคลท่าประกอบกระบี่

       5 ยุทธวิธีตำรวจ

ร่วมทั้งได้ให้ข้อแนะนำและข้อสั่งการ ดังนี้

       1 กำหนดจุดเพื่อให้การรายงานแถวถูกต้องสวยงาม

       2 เว้นระยะห่างระหว่างผู้ฝึกกับผู้รับการฝึกอย่าให้อยู่ชิดกันเกินไป

       3 ผู้เข้ารับการฝึกทุกนายต้องมีสายตาที่มุ่งมั่นมองตรงไม่ก้มหน้า

      4 ลดความตื่นเต้นและความกังวลในการฝึก

      5 การใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยให้ใช้แบบเดียวกันสีเดียวกัน

      6 เครื่องแบบการฝึกให้ใช้แบบเดียวกันห้ามมีธงชาติทางด้านแขนซ้ายและให้มีกรุ๊ปเลือดบริเวณกระเป๋าเสื้อชัดเจน

     7 เรื่องเข็มขัดให้ใช้รูปแบบเดียวกัน

     8 การออกคำสั่งคำบอกให้ชัดเจนเสียงดังและถูกต้อง

     9 ให้ทุกชุดรักษาเวลาในการฝึกให้อยู่ในหลักเกณฑ์

     10 ทุกชุดต้องตรวจสอบอุปกรณ์ในการฝึกให้พร้อมป้องกันการเกิดปัญหาอุปกรณ์ตกหล่น

     11 เน้นย้ำเรื่องสมาธิและความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและการประกวดฝึก

     12 เน้นย้ำกำลังพลฝึกดูแลสุขภาพให้มีความพร้อมในการฝึกและพร้อมรับการทดสอบการฝึกในระดับ  บช.ตชด. ในลำดับต่อไป

      การตรวจสอบความพร้อมการจัดการฝึกและการประกวดฝึกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าราชการตำรวจให้ความร่วมมือในการฝึกเป็นอย่างดี  มีขวัญกำลังใจในการฝึก พร้อมทั้ง

ได้อวยพรให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประสบผลสำเร็จในการประกวดฝึกและการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป  เสร็จภารกิจเดินทางกลับเวลา 13.30 น.  ของวันเดียวกัน