พัฒนาครู ตชด. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร

ข่าวการศึกษา

เมื่อ  ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ มอบหมายให้ พ.ต.ท.อรุณ คำสุวรรณพจนา ครู(สบ๒)/ นายตำรวจประสานงานโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจความต้องการวิเคราะห์ SWOT  และสภาพปัญหาของครู ร.ร.ตชด.โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร   ณ ร.ร.ตชด.บ้านส้านแดง ต./อ.ควนกาหลง จ.สตูล