ศอ.บต. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

     ศอ.บต. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยวาจาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะเมืองต้นแบบที่ “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด-19

? วันนี้ (11 ก.ค. 63) ที่ โรงเรียนจะนะวิทยา ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า โครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน” ที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งนำแนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบ และปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมีการกำหนด “เมืองต้นแบบ” สำหรับการพัฒนา 3 เมืองแรก ประกอบด้วย อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส , อำเภอเบตง จังหวัดยะลา , และอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

? ขณะที่ อำเภอจะนะ เป็นเมืองต้นแบบลำดับที่ 4 ในฐานะ “เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

แผนงานพัฒนาจะนะ ได้กำหนดเขตผังเมืองในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่รออยู่ ทั้งโครงการก่อสร้างท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 การสร้างรางรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 การสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เพื่อผลิตสินค้าจากทรัพยากรในท้องถิ่น รวมทั้งผลิตสินค้าที่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถนำเข้า และส่งออกผ่านทางท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2

? ทั้งนี้ การดำเนินโครงการก่อสร้างอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภาคเอกชนจะต้องศึกษา EIA หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำลายธรรมชาติโดยเจตนา และไม่เจตนา ซึ่ง ศอ.บต.ไม่มีเจตจำนงในการทำลายความสุขของประชาชน หากทำแล้วประชาชนไม่มีความอยู่ดีกินดี ไม่มีความสุข ก็จะไม่ทำ วันนีเราต้องพิจารณาปัญหาเรื่องแรงงานว่างงาน พัฒนาพืชผลทางการเกษตรก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ มีการศึกษาที่ดี เสริมสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเร็ว

? อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อห่วงใยของชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้น นางเจะโสง หว่าหลำ ชาวประมง หมู่ที่ 4 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หนึ่งในผู้รับฟังความคิดเห็น เปิดเผยว่า ตนเองประกอบอาชีพประมงมาตั้งแต่เกิด มีเรือประมงเป็นของตนเอง 1 ลำ ตั้งใจมารับฟังการชี้แจงของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าโครงการนี้จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพประมงอย่างไร ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม แน่นอนว่าทุกโครงการต้องมีผลกระทบ แต่ต้องดูว่ามากน้อยแค่ไหน หากพิจารณาดูแล้วว่ามีส่วนดีมากกว่าส่วนเสีย ก็เห็นด้วยที่จะให้มีการดำเนินโครงการต่อไป ซึ่งวันนี้เมื่อมารับฟังแล้ว ทำให้เข้าใจ และคลายความกังวลใจได้มาก

? สำหรับการเปิดเวทีในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอทิศทางการพัฒนา พร้อมกรอบแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจฯ , การนำเสนอแผนการลงทุน/การกำหนด (ร่าง) ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนการลงทุนของภาคเอกชน พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจฯ ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงทางคลื่น F.M.102.25 MHz. โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมรับสัญญาณเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

จังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม และมีประชาชนในพื้นที่ 3 ตำบล และใกล้เคียง ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมก้าวหน้า เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอทิศทางการพัฒนาตามกรอบแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ และนำเสนอแผนการลงทุน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกัน