อถล.น้ำน้อย จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ รร.ชุมชนบ้านน้ำน้อย

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

        เมื่อ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส  เชื้อพราหมณ์ ประธานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ฯ ได้นำสมาชิก อถล.ฯ ร่วมกัน พัฒนาและปรับภูมิทัศน์  ณ รร.ชุมชนบ้านน้ำน้อย ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของ รร.ชุมชนบ้านน้ำน้อย  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลน้ำน้อย โดยได้ให้การสนับสนุนเครื่องมือ/ เจ้าหน้าที่  รวมทั้งคณะครูและนักเรียนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ผลการปฏิบัติดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย