TVเพื่อการศึกษา 17 ช่อง พร้อมออกอากาศ 18/05/63

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่อง แบ่งเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 15 ช่อง เป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 1 ช่อง และเป็นของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 1 ช่อง โดยให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD)

นายฐากรฯ กล่าวว่า ในส่วนของการยกเว้นค่าพิจารณาคำขออนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และเงินประกันความเสียหายที่อาจเกิดกับบุคคลอื่นให้ดูแลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และแจ้งกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว รวมทั้งประกาศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด สำหรับการเรียงช่องที่ประชุม กสทช. มีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ไปดำเนินการศึกษาโดยมอบหลักการว่าการเรียงช่องทั้ง 17 ช่องเรียงลำดับกันไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับชมช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษาของเด็กนักเรียน เยาวชน และนักศึกษา

“กสทช. เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาหาความรู้ของเด็กและเยาวชน และรู้ว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนตามปกติ รัฐบาลจำเป็นต้องให้เด็กนักเรียน นักศึกษา หยุดอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และเป็นการป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชนได้รับความเสี่ยงจากการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้กระทรวงศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 ได้ กสทช. จึงได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการทดลองจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านทางช่องทีวีดิจิตอลจำนวน 17 ช่องได้” นายฐากรฯ กล่าว

ซึ่งเมื่อวานนี้13/5/63 ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติกำหนดเรียงลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่องรายการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัวในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563

ขอบคุณภาพข้อมูล : กสทช.