รร.วฉ.สงขลาสมัครผ่านระบบออนไลน์ 3-12 พ.ค.63

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางราชการ

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
www.woranari.ac.th

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับจำนวน 495 คน
● ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา 297 คน
● นอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา 99 คน
● ความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 74 คน
● เงื่อนไขพิเศษ 25 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับจำนวน 540 คน
โควตานักเรียนโรงเรียนเดิม 432 คน
● นักเรียนทั่วไป 87 คน
เน้น วิทย์-คณิต 30 คน
เน้นอังกฤษ-คณิต 15 คน
เน้นภาษาต่างประเทศ 35 คน
เน้นธุรกิจ 7 คน
● ความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 16 คน
● เงื่อนไขพิเศษ 5 คน

ติดต่อสอบถาม 074-314415 074-312332