สงขลา ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางราชการ

ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

เมื่อ 7/4/63 คำสั่งกรมการขนส่งทางบุก ที่ 233/2563 เรื่องระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นซึ่งจังหวัดสงขลาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2554 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ. ศ. 2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ได้ออกคำสั่งห้ามบุคคลใดเดินทางเข้า-ออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาทางบกและทางน้ำและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุมครั้งที่ 3 / 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้อนุมัติในหลักการให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกในฐานะนายทะเบียนกลางมีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 หมวด 4 กรุงเทพมหานครและหมวด 2 หมวด 3 และรถโดยสารไม่ประจำทางภายในเขตกรุงเทพมหานครและระหว่างจังหวัดจัดการเดินรถตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดหรือระงับการเดินรถหรือจำกัดพื้นที่การเดินรถในเส้นทางหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CovID-19) อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงมีคำสั่งดังนี้

ข้อ 1 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารระงับการเดินรถในเส้นทางหมวด2 และหมวด 2 ที่มีต้นทางหรือปลายทางหรือผ่านข้ามเขตพื้นที่ในจังหวัดสงขลา

ข้อ 2 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารระงับการเดินรถเข้า-ออกภายในหรือผ่านข้ามเขตพื้นที่ในจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน