ประกาศ รร.วรนารีเฉลิม/รร.มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาแจ้งเลื่อนรับสมัคร ม.1และ ม.4

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รร.วรนารีเฉลิม/รร.มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาแจ้งเลื่อนรับสมัคร ม.1และ ม.4

โรงเรียนวรนารีเฉลิม/โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา แจ้งว่า
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และอื่นๆ ไปโดยไม่มีกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ ต่อไป