ด่วนๆ กพ. ประกาศเลื่อนการสอบ

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางราชการ

กพ. ประกาศเลื่อน การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (E-EXAM) การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 และการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (PAPER & PENCIL)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2554

ดังนั้นเพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในการนี้  สำนักงาน  ก.พ. ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้ร่วมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบรัดกุมโดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกท่านรวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ. ศ. 2553 จึงขอเลื่อนการจัดสอบต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไปทั้งนี้สำนักงาน ก.พ. จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง