ด่วนๆๆ ต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS สงขลา หมดเขต 31 มี.ค.63 นี้

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

การ ต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS สงขลา หมดเขต 31 มีนาคม 2563 นี้


เมื่อ 14 มี.ค. 2563 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS จังหวัดสงขลา โดยมี นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา นำตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ในกลุ่มใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ มาขออนุญาตทำงาน 21,970 คน จากเป้าหมาย 19,239 คน เนื่องจาก มีนายจ้างจากจังหวัดอื่นนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ในกิจการก่อสร้าง ประมงทะเล โดยแยกตามลำดับประเภทกิจการ 5 ลำดับ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการต่อเนื่องการเกษตร กิจการเกษตร และปศุสัตว์ กิจการต่อเนื่องประมงทะเล และกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งการดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา