สนามบินหาดใหญ่เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID -19 ผู้ใช้บริการ กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง ก่อนขึ้นเครื่อง 1–2 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง ก่อนขึ้นเครื่อง 1–2 ชั่วโมง

        เนื่องด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อยกระดับมาตรการการคัดกรองภายในอาคารผู้โดยสาร จะเริ่มทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยผู้โดยสารขาออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะเข้าสู่ขั้นตอนขบวนการที่กำหนดไว้ต่อไป เพื่อลดความเสี่ยงและลดโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้มากที่สุด

จึงขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง ก่อนขึ้นเครื่อง 1–2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการล่าช้าอันเนื่องมาจากกรณีดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเที่ยวบิน และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) หมายเลขโทรศัพท์ 074–227000 , 074-227001-3