สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเรียนการสอนของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเรียนการสอนของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

          เมื่อ 18 ก.พ. 63  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ข้าราชการ นักเรียน และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ

          จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ร.ร ตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ และผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง จำนวน 2 คน  / พระราชทานพันธุ์ไม้แก่ผู้แทนชาวบ้าน 1 คน / พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 จำนวน 8 ราย

         ตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร ยังห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ โรงอาหารเครื่องครัว ทอดพระเนตรห้องสาธิตการเรียนการสอน ห้องอนุบาล เสด็จไปยังอาคารโดม อเนกประสงค์ ทอดพระเนตรกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการร้อยลูกปัดชุดมโนราห์และการแกะหนังตะลุง เสด็จไปยังอาคารเรียน 2 ทอดพระเนตรกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการสร้างป่าสร้างรายได้         

        โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2529 มีเนื้อที่ 10 ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็นสวนป่า อาคารเรียน และแปลงผัก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 92 คน ครูจำนวน 9 นาย ครูช่วยสอน จำนวน 3 คน

        จากนั้น เวลา 16.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จกลับด้วยรถยนต์พระที่นั่ง

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล