ตชด.43 ร่วมกับ ม.ทักษิณ พัฒนา ครู/นักเรียน รร.ตชด.

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

สงขลา – โครงการ ตชด.มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือเครือข่าย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน โดยใช้ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ พุ่งเป้ายกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เยาวชน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ร่วมมือภาคีเครือข่าย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมมือพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนโดยใช้ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ รณรงค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนในโรงเรียนเป้าหมาย

นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา พันตำรวจเอกสถาพร แก้วสนิท ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นายมะยารี ยาฝาด ครูศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ พันตำรวจโทอรุณ คำสุวรรณพจนา นายตำรวจประสานงานโครงการพระราชดำริฯ นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมลงนาม

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นายมัฆวัต วิไลลักษณ์ และคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือเพื่อสร้างความเข้าใจให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ และสื่อต่าง ๆ อันจะเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง