สตช.จัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายจราจร พุธที่ 20 พฤศจิกายนนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมดูแล และการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสม ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ และมุ่งรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ มาตรา 140/2 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการยึดใบอนุญาตขับขี่ และการระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว , มาตรา 142/5 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ และมาตรา 142/1 และ 142/5 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรากฎหมายลำดับรอง เป็นไปอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้รับการยอมรับจากประชาชนโดยทั่วไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง โดยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นได้ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.00น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องบุณยะจินดา 3 สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร