เทศบาลเมืองคลองแห จัดโครงการมัคคุเทศก์น้อยคลองแหก้าวไกลสู่อาเซี่ยน ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ กองการศึกษา เทศบาลเมืองคลองแห จัดโครงการมัคคุเทศก์น้อยคลองแหก้าวไกลสู่อาเซี่ยน ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการจัดกิจรรมวันที่ ๒ ของโครงการในครั้งนี้ สำหรับในการเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุ และการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และฝึกทักษะภาคปฏิบัติจริง ด้านการเป็นผู้ประกาศข่าว โดยวิทยากร ร.ต.อ.ปรีชา สุขไกร จากสถานีวิทยุตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ (ค่ายรามคำแหง) ณ สถานีวิทยุตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ (ค่ายรามคำแหง)
ซึ่งในการจัดโครงการมัคคุเทศก์น้อยคลองแหก้าวไกลสู่อาเซี่ยน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่คลองแห ได้สำนึกรักบ้านเกิด ตระหนักถึงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมไทย หวงแหนในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะ “ตลาดน้ำคลองแห” เปิดโอกาสให้กับเด็ก เยาวชน ได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเห็นถึงคุณค่าของมรดกในท้องถิ่นได้เต็มศักยภาพเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและบ้านเกิดในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ในโครงการ “มัคคุเทศก์น้อยคลองแหก้าวไกลสู่อาเซียน” ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีเด็ก เยาวชน ประชาชน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ซึ่งได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น ๒๕ คน โดยมีทีมวิทยากรกระบวนการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และชุดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ สงขลา ร่วมในการดำเนินโครงการอีกด้วย

โครงการอีกด้วย

โครงการมัคคุเทศก์น้อยคลองแหก้าวไกลสู่อาเซี่ยน๒๕๖๒ วันที่ ๒
รูปภาพ 44 ภาพ
ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง วรัญญา วัฒนะนาวิน และ หมอชา ชายแดน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หมอชา ชายแดน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, รองเท้า และเด็ก