จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

วันนี้ (28 พ.ย. 61) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา นายเสน่ห์ รักรงค์ ผอ.สนง.กกต.จังหวัดสงขลาเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561โดยมีนายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดาจ่าจังหวัดสงขลา นายสัมภาษณ์ เขาวลิต รองผอ.สนง.กกต.จังหวัดสงขลา นายวิวัฒน์ สันติพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 สาขาสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายธนากร เกื้อกูล ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

นายเสน่ห์ รักรงค์ ผอ.สนง.กกต.จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภา วันเลือกระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561, ระดับจังหวัดในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 และระดับประเทศในวันที่ 27 ธันวาคม 2561

จากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งรายชื่อผู้สมัคร ส.ว. 200 คน ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. คัดเลือกให้ได้ 50 คน และ คสช. คัดเลือก ส.ว. ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. เสนอเข้ามา 400 คน ให้เหลือ 194 คน เมื่อรวมกับ ส.ว. โดยตำแหน่ง 6 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 250 คน

สำหรับองค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อมี 2 ประเภท ได้แก่ องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้งและองค์กรนิติบุคคลที่ก่อตั้งมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่มีการดำเนินกิจการต่อเนื่องและไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งการยื่นสมัครมีค่าสมัคร 2,500 บาท หลังจากระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ภายใน 20 วัน กกต.จะประกาศกำหนดวันลงทะเบียนองค์กร กำหนดสถานที่ เอกสาร หลักฐานที่จะใช้ในการยื่นคำขอลงทะเบียนขององค์กร สามารถเลือกลงทะเบียนได้เพียงกลุ่มเดียวจากที่กฎหมายกำหนดไว้ 10 กลุ่มอาชีพ

ทั้งนี้คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด, มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ในวันสมัครรับเลือก ,มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี, ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือก, มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก, ทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก, เคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2 ปีและเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา

ข้อมูลจาก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และชุดสูท
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
+9