ชุดรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด กก.ตชด.๔๓ ร่วมฝึกอบรมนักเรียน ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะฯ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  อ.เมือง  จ.สงขลา

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุดรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด กก.ตชด.๔๓ ร่วมฝึกอบรมนักเรียน ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะฯ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  อ.เมือง  จ.สงขลา

เมื่อ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ พ.ต.อ.สถาพร  แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ สงขลา ได้มอบหมายให้ชุดรณรงค์ กก.ตชด.๔๓   นำโดย ร.ต.อ.บุญช่วย  รักเงิน  พร้อมพวก  ๖  นาย ร่วมกันจัดกิจกรรมและฝึกอบรมให้กับเยาวชน   โครงการเยาวชนตลิ่งชันรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด  ประจำปี ๒๕๖๑ ของ อบต.ตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จว.สงขลา  มีนักเรียนระดับ ป.๔-๖ จาก รร.บ้านตลิ่งชัน /รร.บ้านป่างาม/รร.บ้านสุเหร่า/รร.บ้านนท์   เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๖ คน ณ ห้องประชุมสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  อ.เมือง  จ.สงขลา มีนายเจะโส๊ะ  หัดเหาะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะการปฏิเสธ  เสริมสร้างวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ การสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้