สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดตรัง

ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์  พื้นที่จังหวัดรัง
   เมื่อวันที่ 8 มี.ค 2561  เวลา 15.33 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เดิมเป็นพื้นที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐมาดูแล มีผู้ก่อการร้าย และเป็นถิ่นทุรกันดาร ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 9 จึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น โดยนายจ้อย ศิริพันธ์ ได้บริจาคที่ดินกว่า 13 ไร่ และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะสงขลา ก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร , เริ่มแรก มี 6 ห้องเรียน มีนักเรียน 49 คน เปิดทำการสอนเมื่อปี 2528 ปัจจุบันมีนักเรียน 160 คนทางโรงเรียนฯ ได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริต่างๆ อาทิ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ครูใหญ่ได้เข้าไปให้คำแนะนำแก่หัวหน้ากลุ่มชาวเผ่ามานิซาไก ให้เห็นความสำคัญของการศึกษา ในปี 2560 จึงมีนักเรียนชาวเผ่ามานิซาไก เข้าไปเรียนหนังสือเพิ่มมากขึ้น ในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รวมจำนวน 12 คน ซึ่งบางคนมีอายุ 18 ปี โดยผู้ปกครองจะขับขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งนักเรียน จากบ้านถึงโรงเรียน ระยะทาง 15 กิโลเมตร
ช่วงแรกเริ่มก่อตั้งโรงเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ ทางครูโรงเรียนบ้านปะเหลียน ได้มาช่วยสอนเสริมและทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนไปเรียนกวดวิชาที่โรงเรียนบ้านปะเหลียน ทำให้นักเรียนมีผลการสอบ onet สูงกว่าระดับประเทศ 2 ปีซ้อน
โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน 18 คน อาทิ ระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ใช้พื้นที่ของชาวบ้านทำการเกษตร จำนวน 2 ไร่ ร่วมกับพื้นที่ของโรงเรียนได้ผลผลิตดี นำผลผลิตส่งเข้าจำหน่ายสหกรณ์ โรงเรียน ทำให้มีรายได้หมุนเวียนที่จะนำเงินไปซื้ออาหารเพิ่มเติม สามารถพึ่งพาตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
ทางโรงเรียน ยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่ชุมชน สอนให้ชาวบ้านเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่เนื้อ เลี้ยงไก่ไข่ และปลูกผักในล้อยางรถยนต์เก่าที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ได้ทอดพระเนตร การสาธิตการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้โปรแกรมเพนท์ภาพ โดยแทรกรูปภาพวาดในโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในการทำรายงานด้านการฝึกอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอาชีพ 108 ตามพระราชดำริ มีวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ไปสอนนักเรียนทำขนม พื้นบ้าน อาทิ ขนมเจาะหู ขนมนมสาว ขนมเทียน และมีภูมิปัญญาชาวบ้าน ไปสอนนักเรียน เสียบยอดต้นพริกไทย เพื่อการขยายพันธุ์ โดยที่อำเภอปะเหลียนมีชื่อเสียงเรื่องพริกไทยมีคุณภาพดีและราคาแพง ซึ่งในอนาคตจะส่งเสริมเป็นอาชีพแก่ชาวบ้านและนักเรียนต่อไป
เนื่องจากโรงเรียนนี้ ตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินปะเหลียน ทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง จึงได้ไปช่วยสอนนักเรียน เก็บอนุรักษ์พืชพื้นเมือง ที่เก็บจากป่าในเทือกเขาบรรทัด ด้วยวิธีการตากแห้ง การดอง อาทิ ลูกสะบ้าช้าง กีบแรดและลูกเหนา ปัจจุบัน นักเรียนสามารถเก็บตัวอย่างพืชได้ 40 ชนิด โดยนักเรียนเผ่ามานิซาไก จะมีความสามารถพิเศษรู้จักพันธุ์ไม้นานาชนิดจำนวนมาก (นักเรียนซาไกอายุ 18 อยู่ตรงจุดนี้ด้วย)
      ในการนี้ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง เฝ้าทูลละอองพระบาท โดยชมรมศิษย์เก่ามีสมาชิก 40 คน ทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน และ มอบทุนการศึกษา
ด้านกิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน เมื่อจบการศึกษาจะได้มีเงินทุนไปใช้ในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพและสหกรณ์ ยังมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลเข้าโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ มีเงินออมจำนวนกว่า 600,000 บาท
       โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาประชาชน โดยมีหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จากมหาวิทยาลัยมหิดล ไปให้บริการตรวจรักษาฟันแก่ประชาชน ด้วย
จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ทั้งยังได้ทอดพระเนตรแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคอกวัว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สมาชิก 30 คน ร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษ ไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องแกงปักษ์ใต้ สมาชิกมีเงินออมกลุ่ม กว่า 86,00 บาท ส่วนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สมาชิก 30 คน ผลิตผ้าถุงปาเต๊ะปักเลื่อม ปลูกข้าวไร่และสมุนไพร มีเงินออมกลุ่มกว่า 11,000 บาท และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านต้นทัง ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สมาชิก 30 คน ทำเบเกอรี่ เพาะเห็ดและกะปิ มีเงินออมกลุ่ม กว่า 28,000 บาท โดยทุกกลุ่ม สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น