จังหวัดสงขลา จัดอบรมแกนนำอาสาพัฒนาประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ. ศ. 2561 เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา จัดอบรมแกนนำอาสาพัฒนาประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ. ศ. 2561 เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
วันนี้ (6 ก.พ.61) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิตสุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำอาสาพัฒนาประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ. ศ. 2561 โดยมีนายณรงค์พร ณ พัทลุง หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 140 คน เข้าร่วมในครั้งนี้
นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สํานักงานป.ป.ส. ภาค 9 ได้สรุปสถานะพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกเป็นรายอำเภอ ประจำปี พ. ศ. 2560 พบว่าจังหวัดสงขลา มีพื้นที่อำเภอที่มีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดระดับมากจำนวน 11 อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสงขลา จะนะ นาทวี เทพา กระแสสินธุ์ สะเดา หาดใหญ่ ควนเนียง บางกล่ำและสิงหนคร และได้กำหนดแนวทาง ดำเนินการให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่มีปัญหามาก โดยใช้กำลังภาคประชาชนที่มีจิตอาสามุ่งมั่นเข้ามาร่วมเป็นพลังเฝ้าระวังป้องกันและต่อต้านยาเสพติดพัฒนาให้เป็นอาสาพัฒนาประชารัฐ (อปร.) ให้มีขีดความสามารถมีความเข้มแข็ง เป็นแกนนำเฝ้าระวังควบคุมปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้รวมถึงให้ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและนำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจนจนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชนโดยเน้นการปฏิบัติงานของรัฐบาล ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2560 ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญคือ ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของชาติเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และผู้เกี่ยวข้อง ที่ต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย, ให้ความสำคัญในการลด Demand Side ( อุปสงค์หรือความต้องการซื้อสินค้าและบริการ) ผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทยทั้งในระดับท้องที่และท้องถิ่นดูแลตั้งแต่สถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาชุมชนและสังคมพร้อมทั้งต้องรับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆ การลด ( Supply Side) อุปทานหรือความต้องการขายสินค้าและบริการ ด้วย บูรณาการ ร่วมกับตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง, เน้นย้ำมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอให้มีความจริงจังในการปฏิบัติ และฝ่ายปกครองทุกระดับต้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อปราบปรามผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องให้ ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างเป็นรูปประธรรมและนำหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาใช้ในการดำเนินงาน “ประชารัฐ”

ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา