สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬา ราชมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน “มนุษย์ + ธรรม” น้ำใจสู่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ สงขลา ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา

ข่าวทั่วไป

ด้วยสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน “มนุษย์ + ธรรม” น้ำใจสู่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ สงขลา ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ตลอดจนรายงานสรุปผลการดำเนินภารกิจ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมข้างใน และต่างประเทศ ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนบุคคลทั่วไป ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษชน และเรื่องมนุษยธรรม สร้างความตระหนัก ถึงการเป็นผู้ให้ และการมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม และเพื่อนมนุษย์ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก นำมาซึ่งสังคมแห่งสันติสุข

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ และร่วมต้อนรับ ท่านจุฬาราชมนตรี ในพิธีเปิดงาน “มนุษย์ + ธรรม” ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 และขอความอนุเคราะห์ โปรดประชาสัมพันธ์ งาน การช่องทางการสื่อสารของท่าน เพื่อเชิญชวน เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจ ด้านมนุษยธรรมของสภาเครือข่าย และร่วมเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อน พลังแห่งมนุษยธรรมโดยได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.กฎษฎา มามัด โทรศัพท์ 09 3165 2254 เป็นผู้ประสานงาน

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีด้วยสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน "มนุษย์ + ธรรม" น้ำใจสู่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ สงขลา ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ตลอดจนรายงานสรุปผลการดำเนินภารกิจ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมข้างใน และต่างประเทศ ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนบุคคลทั่วไป ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษชน และเรื่องมนุษยธรรม สร้างความตระหนัก ถึงการเป็นผู้ให้ และการมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม และเพื่อนมนุษย์ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก นำมาซึ่งสังคมแห่งสันติสุขในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ และร่วมต้อนรับ ท่านจุฬาราชมนตรี ในพิธีเปิดงาน "มนุษย์ + ธรรม" ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 และขอความอนุเคราะห์ โปรดประชาสัมพันธ์ งาน การช่องทางการสื่อสารของท่าน เพื่อเชิญชวน เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจ ด้านมนุษยธรรมของสภาเครือข่าย และร่วมเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อน พลังแห่งมนุษยธรรมโดยได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.กฎษฎา มามัด โทรศัพท์ 09 3165 2254 เป็นผู้ประสานงาน

โพสต์โดย สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2018