ชุดรณรงค์ ฯ กก.ตชด.43 สงขลา ปฎิบัติหน้าที่วิทยากรกระบวนการโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  มีนักศึกษาร่วมกิจกรรมจาก 8 สถาบัน

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ 17 – 18   มกราคม  2561 พ.ต.อ.สถาพร  แก้วสนิท ผกก.ตชด.43 สงขลา ได้มอบหมายให้  ร.ต.อ.บุญช่วย รักเงิน หน.ชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติด กก.ตชด.43 พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำชุด รวม  6  นาย ปฎิบัติหน้าที่วิทยากร อบรมนักศึกษา  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  ณ โรงแรมพีเอส เอ็กซ์ตร้า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมสานความสัมพันธ์ /กิจกรรมผลร้ายของยาเสพติดและแนวทางแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถาบันการศึกษา / กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการคิดแก้ไขปัญหา/กิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกดีต่อตนเอง ครองครัว เพื่อน สถาบัน และประเทศชาติ   มีนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย ต่างๆ  จำนวน   70   คน  ประกอบด้วย

1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง

3.มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

4.มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

6.มหาวิทมยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

7.มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

8.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ปรีชา สุขไกร  รายงาน

19 มค. 61