จังหวัดสงขลา ปลุกพลังคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ข่าวทั่วไป
Spread the love

จังหวัดสงขลา ปลุกพลังทุกภาคส่วน เดินหน้าต่อต้านการคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น และแสดงถึงความร่วมใจสร้างสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต

วันนี้ (9 ธ.ค. 62) ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น และเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของคนไทยทุกภาคส่วนที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยรับฟังการถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตพร้อมกับส่วนกลาง ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่ สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต คริสต์ศักราช 2003 (UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 191 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศเม็กซิโก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศสมาชิกประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งภายในประเทศและระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัjนสากล (International Anti-Corruption Day) ประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ นำโดยรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัขนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น

โดยประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ รัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัดการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลขึ้น เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของคนไทยทุกภาคส่วนที่ไม่ทนต่อการทุจริตได้อีกต่อไป ซึ่งปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศไทยเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน และส่งผลเสียหายต่อประเทศ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาในภาพรวม ที่ผ่านมาสังคมไทยได้เกิดวัฒนธรรมที่ยอมรับการทุจริต ทั้งการซื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการให้สิทธิประโยชน์ รวมทั้งการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ต่อกัน

ในปัจจุบันการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริต มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ที่ทุจริตจะถูกต่อต้านและถูกลงโทษทั้งจากกฎหมายและสังคม รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต เพื่อจัดการกับการทุจริตและผลักดันให้เกิดการนำกลไกและมาตรการต่าง ๆ ไปใช้จริงได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบการทำงานของรัฐ นับว่าเป็นการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน

สำหรับหัวข้อหลักของการจัดงานในปีนี้ อยู่ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมุ่งหวังว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่ ปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติ ด้วยการไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐของเฉลี่ยของส่วนราชการ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด 34 หน่วยงาน มีคะแนนเฉลี่ย 86.59 อยู่ในลำดับที่ 16 ของประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากคะ ส่วนคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินในภาพรวมทั้งหมด 146 หน่วยงาน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 141 แห่ง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง และมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 71.71 เป็นลำดับที่ 36 ของประเทศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้คะแนนการประเมิน ITA สูงสุดของจังหวัดสงขลา ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 94.74 คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา 91.71 คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน 91.67 คะแนน เทศบาลตำบลปริก 90.74 คะแนน และองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม 89.75 คะแนน

ขอบคุณภาพ/ข่าว จาก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
9 ธ.ค. 62