หาดใหญ่ จำหน่ายสินค้ารุกล้ำบนถนน ปรับ 10,000 บาท!

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์
Spread the love

หาดใหญ่ จำหน่ายสินค้ารุกล้ำบนถนน ปรับ 10,000 บาท!

 20 กรกฎาคม 2562 
หาดใหญ่ | ขอความร่วมมือไม่จำหน่ายสินค้ารุกล้ำบนถนน หากพบเจอปรับจริงตามกฎหมาย!

วันที่ (20 ก.ค 2562) เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ เทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าปฏิบัติงานตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแม่ค้าในตลาดหาดใหญ่ใน พบว่ามีการจำหน่ายสินค้ารุกล้ำลงมาบนถนนทางเท้าจึงแจ้งให้รีบเคลื่อนย้ายออกจากถนนเพชรเกษมหาดใหญ่ในโดยด่วน

ทั้งนี้เทศบาลนครหาดใหญ่เคยขอความร่วมมือและแจ้งเตือนประชาชนไปหลายครั้งแล้ว แต่ยังพบการกระทำเช่นเดิมอยู่เสมอประชาชนผู้เป็นเจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการ ห้างร้าน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ หน้าบ้าน หน้าอาคาร หรือหน้าร้านค้าของท่าน โดยการไม่ตั้งวางสิ่งของบริเวณทางเท้า ฟุตบาท   ฝาคูระบายน้ำ หรือบนถนน  อาทิ กระถางต้นไม้  ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ โต๊ะหินอ่อน รถจำหน่ายสินค้า หรือสิ่งของอื่นๆ ที่กีดขวางทางเท้า เพื่อร่วมกันในการจัดระเบียบทางเท้าและฟุตบาทให้ประชาชนเดินสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีขั้นตอนดำเนินงานในการจัดระเบียบทางเท้า 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1  ขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสร้างจิตสำนึกให้เจ้าของบ้าน เจ้าของอาคาร ห้างร้าน เคลื่อนย้ายสิ่งของที่กีดขวางทางเท้าออกจากพื้นที่ด้วยตนเอง ระยะที่ 2   ควบคุมบังคับใช้ตามกฎหมาย ในกรณีที่ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือโดยการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2  พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้ดำเนินการ  ระยะที่ 3   เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาบูรณาการดำเนินการจัดระเบียบปรับปรุงทางเท้า ให้สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบร้อยและสวยงาม ซึ่งได้แบ่งพื้นที่การดำเนินการออกเป็น 3 ลักษณะ  ดังนี้

1. พื้นที่ที่มีทางเท้าสาธารณะกว้าง เช่น ถนนเพชรเกษม  มีการดำเนินการรณรงค์ นำป้ายต่างๆ รวมถึงกระถางต้นไม้ออก เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าสำหรับประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก

2. พื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียน  หน้าโรงพยาบาล และ สถานที่ราชการ  มีการดำเนินการจัดระเบียบ พ่อค้าแม่ค้า ไม่ให้วางจำหน่ายสิ่งของบริเวณหน้าโรงเรียนและสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเดินบนทางเท้าได้อย่างปลอดภัยและลดปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดด้วย

3. พื้นที่ตลาดชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  เช่น ย่านใจกลางเมือง ได้มีมาตรการผ่อนปรนพื้นที่ให้ค้าขายในช่วงเวลา และต้องเว้นช่องทางเดินสำหรับประชาชนเดินผ่านได้ เพื่อความปลอดภัย

กรณีมีการฝ่าฝืน เป็นความผิดตามกฎหมาย พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา19 แห่งราชบัญญัติรักษาคสามสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลรูปภาพ : เทศบาลนครหาดใหญ่