ตชด.๔๓ ร่วมจัดกิจกรรมการสร้างคนดีสู่สังคม:ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
Spread the love

ตชด.๔๓ ร่วมจัดกิจกรรมการสร้างคนดีสู่สังคม:ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง เดชา ทองชุม และ หมอชา ชายแดน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี หมอชา ชายแดน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๓๐ น พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ สงขลา ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.ปรีชา สุขไกร หน.ชุดรณรงค์ฯ พร้อม ร.ต.อ.เดชา ทองชุม หน.กร ร้อย ตชด.๔๓๓ รวม ๕ นาย ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา/ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการสร้างคนดีสู่สังคม:ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดสงขลา ณ วัดโคกเปี้ยว ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา โดยมีกลุ่มเป้หมาย เยาวชนและผู้ปกครองที่อยู่ในกระบวนการของศาลและบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัว ร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑เพื่อให้เยาวชนที่เข้ร่วมกิจกรรมได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาจิตใจให้มีเหตุผลในการดำเนินชีวิต
๒เพื่อให้เกิดการแก้ไชปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนด้วยมิติทางศาสนาและพัฒนาทางด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมที่มีต่อตนเอง และบุคคลอื่นทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
๓ เพื่อการสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีต่อการดำรงตนอย่างมีสติ สัมปชัญญะ มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อตนอง และบุคคลอื่นทั้งในครอบครัว ชุมชน
๔ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจด้วยหลักธรรมในพุทธศาสนาที่จะป้องปรามมิให้เด็กและเยาวชนกระทำผิด
สำหรับการจัดกิจกรรมการสร้างคนดีสู่สังคม: ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒จังหวัดสงขลา มีกิจกรรม ๓ วัน ๒ คืน ดังนี้
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีกิจกรรม
๑. ครอบครัวสัมพันธ์
๒. การสร้างค่านิยมพื้นฐานหัวข้อสถาบันหลักของชาติ รักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๓. การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สัญญาจากใจ ทำความดีด้วยหัวใจ “จิตอาสา”
๕. มีสติ เกิดปัญญา คือเกราะป้องกันตัว
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒t๖๒ มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑ เจริญจิตภาวนา พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
๒ กฎแห่งกรรมจุดเทียนปัญญา
๓ รักแท้ต้องดูแลได้
๔ สัญญาจากใจ ทำความดีด้วยหัวใจ “จิตอาสา”
๕ มีสติ เกิดปัญญา คือเกราะป้องกันตัว
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑.เกราะป้องกันภัยด้วยกฎหมายเยาวชน
๒ กิจกรรมกลุ่ม สัญญากับตัวเองในการทำความดี เพื่อตัวเองและเพื่อผู้ปกครองและสังคม
๓ กิจกรรมแสดงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
๔ มอบเกียรติบัตรและปิดกิจกรรม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
+14