ประกาศ! คุณแม่วัยใสตั้งครรภ์ ไม่ต้องลาออก สามารถหยุดเรียนได้ 

ข่าวทั่วไป

ประกาศ! คุณแม่วัยใสตั้งครรภ์ ไม่ต้องลาออก สามารถหยุดเรียนได้

 
ประกาศ! คุณแม่วัยใสตั้งครรภ์ ไม่ต้องลาออก สามารถหยุดเรียนได้ 
ประกาศ! คุณแม่วัยใสตั้งครรภ์ ไม่ต้องลาออก สามารถหยุดเรียนได้ ปัญหาคุณแม่วัยใส หรือหญิงที่ตั้งครรภ์ในช่วงวัยเรียน ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไข เพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้อาจขาดความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วุฒิภาวะ และเศรษฐกิจ หลายคนต้องหยุดเรียนกลางคัน หรือออกจากโรงเรียน บางคนตัดสินใจทำแท้ง เป็นปัญหาสังคมและผิดศีลธรรม

ที่ผ่านมาหลายฝ่ายได้ยื่นมือเข้ามาแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะรัฐบาลได้ผลักดัน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อบังคับใช้กับเรื่องนี้อย่างจริงจัง เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับประเทศ เพื่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์แบบไม่พร้อมได้รับบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์ซ้ำอีก และให้สามารถเรียนต่อจนจบได้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 เพื่อลงลึกถึงวิธีการแก้ไขปัญหา โดยมีสาระสำคัญ คือ

1. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ ปวช.

ต้องสอนเรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน เน้นให้เข้าใจถึงพัฒนาการแต่ละช่วงวัย การมีสัมพันธ์กับผู้อื่น การพัฒนาทักษะของตัวเอง พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ เรื่องทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ และสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ

2. สถานศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ต้องสอนเรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักศึกษา และติดตามประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

3. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ต้องพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ หรือคณะ/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และสามารถสอนเพศศึกษา ทักษะชีวิต และให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ และกฎหมายได้กำหนดให้สถานศึกษาห้ามให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ออกจากสถานศึกษา ยกเว้นย้ายสถานศึกษา และต้องจัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ สามารถหยุดพักการเรียนในระหว่างที่ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด เพื่อดูแลบุตรตามความเหมาะสม และจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นให้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผู้ให้คำปรึกษาร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกับสังคม สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรม หรือมีช่องทาง/วิธีการที่หลากหลาย ในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่ตั้งครรภ์ โดยทำงานร่วมกับแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรม ด้วย ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง โดยประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนเมษายน 2562 นับเป็นข่าวดีที่ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนที่อาจผิดพลาดพลั้งไป โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างเหมาะสม คลิกดูรายละเอียดเต็ม https://bit.ly/2ytiRM5

ข้อมูลและภาพจาก ไทยคู่ฟ้า