จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ ประจำปี 2561

ข่าวทั่วไป
Spread the love

วันนี้ ( 6 ก.พ. 61) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2559-2561 จำนวน 33 โรงเรียน รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขต สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นต้น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 80 คน
นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่ดำเนินการในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา มาขยายผลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2555-2560 ซึ่งในปี 2555จังหวัดได้ดำเนินการในพื้นที่ 4 อำเภอ ที่มีปัญหาความมั่นคง คืออำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อย โดยใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ต่อมาจังหวัดจึงได้ขยายผลไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆทั้ง 16 อำเภอ ขณะนี้ดำเนินการมาแล้วจำนวน 63 โรงเรียน และในปี พ. ศ. 2561 จังหวัดสงขลาได้จัดสรรงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดสนับสนุนให้โรงเรียนเป้าหมายเพิ่มอีก จำนวน 10 โรงเรียนและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนต่อเนื่อง 3 ปี ที่เข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2558, 2559และ2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561
นอกจากนี้เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2561 ได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการเกษตรโครงการ อาหารกลางวันในโรงเรียนและสร้างกัน และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรอบโรงเรียนรวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มาแล้วในปี 2559-2560 ให้ความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสามารถขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่

ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา